Terms of sale

At the present time, the legal terms is only avalible on Norwegian language. Please contact us for more information.

Disse salgs- og leveringsvilkår gjelder ved kjøp av produkter fra Tenotec såfremt ikke vilkårene er endret ved skriftlig avtale mellom Tenotec og kunden.

DEFINISJON

Med "kunden" menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller en vare fra Tenotec. 

PRODUKT INFORMASJON

Tenotec tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil på nettsiden, prislister, i kataloger eller annet markedsførings materiale. Ved trykkfeil i prislisten er det prisen på ordrebekreftelse som gjelder. Dersom det ikke er utstedt ordrebekreftelse, gjelder prisen angitt på fakturaen. Tenotec tar videre forbehold om at produkter ikke er tilgjengelige og om at bilder ikke overens stemmer med produktets virkelige utseende.

BESTILLING

Kunden foretar sin bestilling ved å bruke nettbutikk eller ved å ringe eller sende bestillingen inn til Tenotec på ordre epost. 

ORDRENS GYLDIGHET

En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er avsendt og mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. epost. Ved plassering av en ordre er det gitt at kjøperen godtar å følge Tenotec sine salgs betingelser.

LEVERING

Alle leveranser av bestilte varer sendes direkte fra vårt hovedlager i Stavanger til gateadressen som er oppgitt av kunden. Dette vil skje på den mest hensiktsmessige måte, via Tenotec sin avtale transportør, budbil eller andre transportmidler. Dersom kunden ønsker en preferert transportør er en selv ansvarlig til å informere om dette. 

UTGÅTT PRODUKT LINJE

Tenotec er ikke forpliktet til å levere produkter som er utgått av Tenotec sortiment eller ikke finnes på lager. I slike tilfeller skal Tenotec varsle kunden uten ugrunnet opphold.

LEVERINGSTID

Hvis partene ikke har avtalt tidspunktet for levering av produktet, skal Tenotec levere produktet innen rimelig tid fra bestillingen er foretatt. Fra bestillinger som mottas før 13.00 på hverdager vil lagervarer normalt gå ut samme dag, ikke lagerførte produkter vil leveringstiden bli etter avtale. Tenotec fraskriver seg et hvert ansvar for eventuelle feil ved estimerte leveringstider og økonomisk tap kunden måtte få som følger av forsinket eller uteblitt leveranse. Kunden må hente eller ta imot produktet på avtalt leveringsdag. Hvis kunden ikke har hentet produktet eller på annen måte mottatt produktet innen syv dager fra produktet er levert eller er holdt tilgjengelig for henting, har Tenotec rett til å heve kjøpet og kreve erstatning for transportutgifter og annet tap. Ved ikke hentet forsendelser faktureres medgått fraktkostnader.

PRIS

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Tenotec priser fremgår på nettbutikk, prisliste eller per ordrebekreftelse. Prisen som angis er ikke å anse som et bindene tilbud for Tenotec. Tenotec forbeholder seg retten til når som helst å justere priser og forandre vareutvalg. 
Kunden underrettes før levering om eventuell justering av pris eller forandring av vareutvalg. Frakt og portokostnader kommer i tillegg på alle bestillinger. 

BETALING

Alle våre bedriftskunder vi bli kredittsjekket. Tenotec forbeholder seg retten til å gi avslag på søknad om kreditt eller kreve forskuddsbetaling fra nye kunder uten nærmere begrunnelse. Ved kredittsalg gis normalt en kreditt på mellom 15 - 30 dager.

SALGSPANT / FORBEHOLD OM EIENDOMSRETT

Tenotec forbeholder seg eiendomsretten til varene inntil kjøpesummen i sin helhet er betalt, med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, iht. lov om salgspant. Inntil eiendomsretten er overført plikter kunden å behandle produktet forsvarlig og ikke endre, selge, låne ut eller råde over produktet på annen måte uten Tenotec skriftlige tillatelse.

VAREKONTROLL OG RETUR

Ved mottak av varen må kunden inspisere denne og eventuelle feil eller mangler må reklameres omgående. Privatkunder har rett til å returnere produkter innen fjorten dager fra levering og produktet tilbakeleveres til Tenotec i uskadet og ubrukt tilstand og i ubrutt original emballasje iht. norsk kjøpslov. 
Kunde som ønsker å returnere produkter skal først kontakte Tenotec kundeservice pr. telefon eller epost og be om retur. Ved retur skal ordrenummer angis og kopi av fakturaen fremlegges. 

Hvis det er feil med produktet anvendes kjøpslovens bestemmelser. Produkter som er spesialbestilt for kundens regning kan ikke returneres. 

Vi er nødt til å forbeholde oss 20% av kjøps sum dersom retur er ønskelig og betingelsene ovenfor ikke følges, heretter kalt returgebyr. Returgebyr påløper dersom kunden har opptrådt feil i følge av bestilling eller retur. 

GARANTI

For de solgte produktene gjelder de respektive produsentenes garantivilkår, som blir vedlagt ved levering. Tenotec påtar seg ikke noe ansvar for feil eller mangler utover de respektive produsentenes garanti. Garantien omfatter ikke feil eller mangler som er oppstått pga. kundens feilaktige bruk av varen. Gjelder ikke ved følgeskader som påføres kunde ved eventuelle feil på den leverte vare.

UNNTAKSBESTEMMELSER

Hindres, vanskeliggjøres eller vesentlig fordyres leveranser av omstendigheter utenfor Tenotec rimelige kontroll, - for eksempel ved krig, inngrep av myndigheter, uroligheter, innskrenkning av energitilførsel, arbeidsmarkeds forstyrrelser, forbud, restriksjoner, manglende import- eller eksporttillatelser, ufordelaktige transport- eller værforhold eller manglende levering fra underleverandører eller produsenter - og som Tenotec ikke forutså ved tidspunktet for inngåelse av avtalen og hvis følger Tenotec med rimelige midler kunne unngå eller overvinne, skal Tenotec uten ugrunnet opphold underrette kunder som berøres av dette. Tenotec og kundens plikter etter avtalen suspenderes i inntil tre måneder. Etter dette har hver av partene rett til å heve avtalen.

TOLKNING AV AVTALEN

Hvis en del av denne avtalen blir kjent ugyldig eller ugjennomførlig i henhold til gjeldende lovgivning, skal den ugyldige eller ugjennomførlige bestemmelsen anses for å være erstattet av en gyldig, gjennomførlig bestemmelse som i størst mulig grad tilsvarer hensikten med den opprinnelige bestemmelsen, og resten av avtalen vil fortsette å gjelde. Punktoverskriftene i avtalen brukes utelukkende av bekvemmelighetshensyn for partene og har ingen rettslig eller kontrakts betydning. 

OVERDRAGELSE

Tenotec kan overdra denne avtalen, helt eller delvis, når som helst, med eller uten varsel til kunden. Kunden har ikke rett til å overdra denne avtalen uten skriftlig samtykke fra Tenotec.

ERSTATNINGSPLIKT

Tenotec svarer ikke for skade som oppstår som følger av at kunden ikke har fulgt fremlagte eller medsendte bruksanvisninger eller veiledninger utarbeidet av produsenten. I det omfang Tenotec måtte ha et berettiget krav mot en produsent eller leverandør, vil Tenotec transportere sitt krav på vedkommende til kunden slik at kunden blir forpliktet til å rette sitt krav direkte mot produsenten eller leverandøren. Tenotec påtar seg ingen ansvar for økonomisk tap som påføres kunden så som uteblitt gevinst, forventet besparelse, tap av inntekt, tap av omdømme, tvangsmulkt, skade på annen eiendom forårsaket av produktets egenskaper eller andre indirekte skader, selv om Tenotec blir gjort oppmerksom på muligheter av at sådan skade kan oppstå. Kundens eventuelle krav på fradrag på kjøpesummen og Tenotec ansvar for skade etter denne avtalen er begrenset til sammenlagt 10% av avtalt kjøpesum for det enkelte produkt, så fremt Tenotec ikke har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet i hvilket tilfelle ansvar er begrenset til 50.000 NOK.

MILJØAVGIFT

Fra og med 1. mars 1999 har staten innført en miljøavgift på alt elektronisk utstyr. Miljøavgiftene vil være inkludert i prisene som er oppgitt.

TRYKKFEIL

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil på våre nettsider.